Menü Bezárás

Húsz gondolat a húszévesnek – A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület köszöntése

Trianon103/74*

Báró Zágoni Szentkereszty Stefánia Klára Mária, a székelyföldi Zágon híres bárói családjának a sarja festőművész, intézményalapító, alapítványi hölgy, a Székelyek Nagyasszonya, Háromszék Nagyasszonya címet kiérdemlő történelmi személyiség volt. 1842. február 5-én született Kolozsváron és 1906. május 26-án hunyt el Budapesten. Életét és vagyonát arra tette fel, hogy az elesettek gyámolítója, a betegek ápolója, a gyermekek segítője legyen. 1871-ben megszervezte Zágonban a jótékony célú nőegyletet és korszerű óvodát hozott létre.  Munkálkodásának köszönhetően 1873. október 12-én megnyitotta kapuit a megye első gyermekotthona, a Háromszék Vármegyei Erzsébet Árvaleány-nevelő Intézet. 1874-ben menhelyet hozott létre a magukra maradt idősek számára. 1876-ban megalapította a kézdivásárhelyi Oltáregyletet és neki köszönhetően nyílt meg a Kézdivásárhely városi és vidéki Rudolf Kórház is. Szentkereszty Stefánia az Oltáregylet tagjaként számos templomi oltárképet és portrét festett, több alkotását a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum őrzi. A bárónő ecsetje nyomát viseli a lemhényi, Szent Mihály-hegyi római katolikus templom főoltárának képe is, amely védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja (1899), valamint a gelencei katolikus nagytemplom Szent Antal-oltár fülkéjében lévő Szent Ilona 2×1,5 méter méretű kép is. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter arcképét 1885-ben festette meg.

Erkölcsi gondolatai ma is példaértékűek: „Mindenkinek minden cselekedetével azt a közösséget kell szolgálnia, amelyhez tartozik.” „Végezzük mindannyian a reánk néző munkát szerénységgel, lelkiismeretes hűséggel, és a Mindenható áldása velünk lesz.” „Azon szikrát, melyet meggyújtottunk, elaludni ne hagyjuk, hanem mielőbb élőlánggá fejlesszük” – vallotta és hagyatékolta számunkra e világító intelmeket Szentkereszty Stefánia.

Földi maradványai, végakaratának megfelelően, a gyermekotthon udvarán lévő, általa építtetett kápolnában nyugszanak. A kápolnában látható a Kosztándi Jenő helyi művész által festett Szentkereszty Stefánia-portré, ugyanitt emléktábláját is elhelyezték, a kápolna előtt pedig a Vargha Mihály szobrászművész által megmintázott mellszobra áll.

Balról jobbra: Varga Gabriella, Bálint Olga, Ékes Ilona (Fotó: Gulyás László)

Az 1873. október 12-én megnyílt Háromszék Vármegyei Erzsébet Árvaleány-nevelő Intézet a történelem viharait túlélve, csodával határos módon 150 év után is teljesíti az alapítója által megálmodott küldetését. Ma Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum néven szolgálja a rászorulókat, közösen a 2003-ban alapított, a bárónő nevét viselő és szellemi hagyatékát követő Szentkereszty Stephanie Egyesülettel. „A központot az emberi szeretet hozta létre és tartotta fenn ilyen hosszú időn át” – vallja Bálint Olga, az intézmény igazgatója, a szintén jubiláló egyesület elnöke. Őt idézzük: „Szentkereszty bárónő ma azt sugallja számunkra, hogy higgyünk az emberi helytállásban, abban, hogy saját kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását, bölcs és kitartó munkával, békés összefogással megtarthatjuk és fejleszthetjük a ránk bízott értékeket. Kötelességünk a bárónő által létrehozott és ránk bízott intézményt a kor szociális igényeinek megfelelően fenntartani és fejleszteni, a létrehozó emlékét pedig ápolni és tisztelni.” A komplexum és az egyesület az elmúlt két évtized alatt gyermek- és felnőttgondozottak százainak és ezreinek nyújtott és nyújt szükség szerinti szakmai és emberi támogatást, segít életminőségük javításában, társadalmi integrálásukban. „Évtizedek óta a szociális rendszerben élő, hátrányos helyzetű embertársaimmal osztom meg az életem napjait. Nap mint nap tapasztalom, hogy számukra a legnagyobb kapaszkodó a hit, ami segíti, táplálja őket a legnagyobb reménytelenségben is” – mondja Bálint Olga.

A kettős jubileum alkalmából 2023. október 12-én a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban rendezett ünnepségen a bárónő festményeiből kiállítás nyílt (november 12-ig tekinthető meg), egyúttal bemutatták a Tóth Szabolcs Barnabás történész által szerkesztett, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadónál frissen megjelent Szentkereszty Stephanie Emlékkönyv név- és helynévjegyzékkel ellátott, második, bővített kiadását.

Tisztelt Igazgató-Elnök Asszony, Kedves Olgi! A 20 éves Szentkereszty Stephanie Egyesületet 20 emlékfelidéző gondolatommal köszöntöm, benyomásaimra, közösen megélt eseményeinkre tekintve vissza. Fogadd szeretettel!

A pódiumbeszélgetés résztvevői (Fotó: Gulyás László)

1. Amikor öt évvel ezelőtt, 2018. szeptember 29-én életemben először ellátogattam hozzátok, hogy vezessem a Külhoni Magyar Családok Éve keretében rendezett, Kötődés az éltető erő című pódiumbeszélgetést, egy életre az intézményetek és egyesületetek elkötelezett hívévé tettél. Ott helyben, és főleg a tőletek Budapestig vezető hazaút alatt, konkrét, nektek és titeket segítő terveket fogalmaztam meg magamban.

2. Nem kellett sokáig várnunk arra, hogy ennek az első jele megmutatkozzék: 2019-ben, a Külhoni Magyar Gyermekek Évéhez kapcsolódóan a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Jakab Antal Keresztény Kör szoros partnerségével megalapoztuk közösen egy tízállomásos bemutatkozókörút megvalósítását. Feltett szándékom volt megismertetni távolabbi közönséggekkel is kimondhatatlanul fontos szolgálatotokat és újrahasznosított anyagokból, fogyatékkal élő gondozottjaitok által készített egyedi székely kézművestermékeiteket.

3. Sosem felejtem el a 2019. július 2-i visszatérésemet sem hozzátok: Vencser László atyával, a Jakab Antal Keresztény Kör alapító-vezetőjével utaztunk el akkor Kézdivásárhelyre és kerestük fel az intézményt, hogy Gyergyószentmiklósra szállítsuk a kiállítási anyagot. Ismét megtapasztaltam, hogy a munkatársaid is földre szállt angyalok!

4. Házi áldás feliratú falidíszetekkel a kezünkben 2019. július 3-án a gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templomban az Isten tenyerén című zenés pódiumbeszélgetésen rangos és értő vendégekkel alaposan körüljártuk, milyen fontos eszköz a művészet az értékrendünk kifejezésében és képviseletében.

5. 2019. július 4-én Ditróban az Idősek Klubja népes közönsége is megismerhette tevékenységeteket egy vidám zenés műsor keretében.

6. 2019. július 5-én a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József-templomban a Dalolj, ne félj című pódiumbeszélgetést kísérte a kézművestermékeitekből rendezett kiállítás és vásár. Fehérváry Lilla előadóművész énekét hallva itt os okkal ötlöttek fel bennünk Szent Ágoston szavai: „Aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik.”

7. 2019. július 8-án Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-templomban a Hiszek című istenes verses műsor is azért valósult meg, hogy a Szentkereszty Stephanie nevével fémjelzett mai valóságot közelebb vigye az emberekhez.

8. 2019. október 20-án Gyergyószentmiklóson a Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia templomában a ti értéksokaságotokból is merítő, Háromszék kincseiből című esttel nyílt meg a Belső Iránytű előadássorozat 2019/2020-as, nyolcadik évada.

Varga Gabriella, Bálint Olga és Vencser László Linzben

9. 2019. december 14-én Linzben a Jó Pásztor-templomban a felső-ausztriai magyar közösség karácsonyi ünnepsége keretében szerveztük meg a bemutatkozás lehetőségét. Milyen büszkén kísértünk a közönség elé Vencser atyával!

10. 2019. december 15-én szintén Linzben és ugyancsak a Jó Pásztor-templomban a vasárnapi szentmise után beszéltél a munkátokról. Felejthetetlen két linzi nap volt!

Bálint Olga és Varga Gabriella Bécsben

11. 2020. február 20-án Bécsben a Collegium Pázmáneum dísztermében az osztrák főváros magyarjai előtt szóltál a jelenlévőkhöz. Nagyszerű este volt, örök emlék!

Varga Gabriella és Bálint Olga a Józsa Judit Galériában

12. 2020. február 25-én Budapest belvárosában, a Józsa Judit Galériában tartott vetítettképes előadásodat itt-ott könnyek között hallgatta és a végén nagy tapssal köszönte a közönség.

13. 2020. március 3-án újabb méltó helyszínen, Budapesten a Magyarság Házában újabb méltó előadással lezártuk három országon át vezető tízállomásos bemutatókörutunkat.

14. Szívesen lapozom fel azóta is az Életünk, a Barázda, a Hitünk és Kultúránk, a Bécsi Napló, a Kalejdoszkóp, a Szent Kereszt Ökumenikus Magazin és más lapok példányait, kattintok a romkat.ro, a katolikus.ma, az orf.at és más weboldalakra, hogy az ott megjelent beszámolók által visszaidézzem a megélt szép élményeinket.

15. Volt szerencsém megtekinteni egy nagy-portréfilmet is Rólad, és tudom, hogy ami abban elénk tárul, elhangzik, abból semmi nem túlzás, hanem elfogulatlan és példaadó valóság.

16. Mennyire örvendtem neked 2022. március 26-án a budapesti, Magyar Nők a Cselekvő Nemzetért konferencián, ahol szép és tartalmas napot töltöttünk el remek társaságban! 

17. S főleg mennyire örvendtem annak, hogy másnap, 2022. március 27-én gyönyörű lányaiddal együtt eljöttetek hozzám, hogy kicsit ott is beszélgessünk és munkálkodjunk!

18. 2022. április 22-én Csíksomlyón a Jakab Antal Házban a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilm vetítésekor tett kedves gesztusaitok sokaságához nem lehet elég köszönőszót találni! A Jóisten fizesse hatalmas jóságotokat!

19. 2022-ben az Együtt a nyelvhazában című szórványprogramomat sem tudtam volna elképzelni nélkületek. A Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában élő magyar gyermekek anyanyelvmegőrzését segítő projekt oszlopos partnerei voltatok, amiért úgyszintén nagyon-nagyon hálás vagyok Nektek!

20. Mit gondolsz, Olgi kedves, a sor itt befejeződik?… Én azt hiszem, hogy nem…

Isten éltesse a húszéves Szentkereszty Stephanie Egyesületet!

Varga Gabriella


* Trianon 103 – Fejezetek a magyarság történetének elmúlt százhárom évéből

Az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja kiadását gondozó Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. szervezésében és koordinálásával az idei év folyamán létrejön egy a magyarság elmúlt 103 évének politikatörténeti, egyháztörténeti, kultúrtörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, helytörténeti, családtörténeti… fejezeteiből merítő, 103 írásból álló gyűjtemény. A cikksorozat ötven eleme a miskolci Új Misszió katolikus folyóirat nyomtatott és online kiadásában, más darabjai a torontói Kalejdoszkóp irodalmi-kulturális magazin internetes oldalán és az Életünk újság papíralapú változatában jelennek meg, valamennyi eleme pedig, sorszámmal ellátva, az Életünk újság webes felületén (www.eletunk.net) érhető el. A program együttműködő partnerszervezete a kanadai Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub, az újfehértói székhelyű Debreceni Magvető Alapítvány és a miskolci Új Misszió Alapítvány, támogatója pedig mások mellett a Bethlen Gábor Alap. A projektet vezeti és a cikksorozatot szerkeszti annak kezdeményezője: Varga Gabriella.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük